Notices

क्र.म. नाम
कार्यक्रम प्रस्ताव फाराम २०७४/७५ 
प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान २०७४/७५ 
लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना 
जनजाति छात्रबृत्ति २०७३/७४ मा छनौट बिध्यार्थीका लागि थप सुचना !! 
प्रतिष्ठानको अादिवासी जनजाति छात्रबृत्तिको नतिजा २०७३/७४ प्रकाशित !! 
लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सुचना !