Certificate of Indigenous Nationalities

To apply for indigenous nationalities certificate/card please click the "Apply" button below.

  • Application Fees : UPLOAD
  • आवेदन शुल्क :
  • (Rs. 200/- Receipt from NFDIN Office Cash Counter OR
  • Bank Deposit Voucher of Rastriya Banijya Bank, Pulchowk
  • A/c No. 1140100001407001)
  • (रू . २०० शुल्क तिरेको प्रतिष्ठानको नगद काउण्टरको रसिद वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक , पूल्चोक शाखा
  • चल्ती खाता नं . ११४०१००००१४०७००१ मा बैक दाखिला रसिद अपलोड गर्ने ।)

To check you application status please click the "Check Status" button below.

National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act, 2058 (2002)

Chapter-1

Act 2-Unless the subject or context otherwise requires, in this Act,

(A) "Indigenous Nationalities: means a tribe or community as mentioned in the schedule having its own mother language and traditional rites and customs, distinct cultural identity, distinct social structure and written or unwritten history.

59 Indigenous Nationalities of Nepal

Schedule

Relating to Clause (a) of Section 2

1. Kisan                       2. Kumal             3. Kushwadiya              4. Kushunda                5. Gangai

6. Gurung                    7. Chepang         8. Chhantyal                9. Chhairotan              10. Jirel

11. Jhangad                  12. Dolpo            13. Tangbe                  14. Tajpuriya               15. Tamang

16. Tingaunle Thakali                               17. Topkegola             18. Thakali                  19. Thami       

20. Tharu                      21. Thudam        22. Danuwar               23. Darai                     24. Dura         

25. Dhanuk (Rajbansi)                             26. Dhimal                  27. Newar                   28. Pahari       

29. Free                 30. Bankariya             31. Baramo                  32. Bahragaunle          33. Bote         

34. Bhujel              35. Bhote                    36. Magar                    37. Majhi                      38. Marphali Thakali

39.Mugali              40. Meche (Bodo)                                          41. Yakkha                     42. Rai            

43. Raute               44. Rajbansi (Koch)                                      45. Rajhi                         46. Larke

47. Limbu              48. Lepcha                 49. Lhopa                    50. Lhomi (Shingsawa)

51. Walung              52. Byasi                   53. Sherpa                  54. Satar (Santhal)          55. Siyar       

56. Sunuwar            57. Surel                   58. Hayu                      59. Hyolmo

नेपाल सरकार, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गर्दै आईरहेको आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्र का लागि आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरि निवेदन फाराम यही २०८० साउन ०१ गते देखि अनलाइन मार्फत यस प्रतिष्ठानको वेभसाइटमा गई भर्न सकिनेछ । अनलाइन मार्फत यस कार्यालयमा प्राप्त निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरु चेकजाँच तथा रुजु गर्ने प्रक्रियाबाट निवेदकले आफ्नो आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्रको अवस्था थाहा पाउन सकिनेछ ।

निवेदन रुजु भएको खण्डमा आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्र निजले आफुले दिईएको ई-मेलबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

अपुरो तथा आवश्यक कागजात संलग्न नगरि रुजु हुन नसकेका आवेदनहरु निजले रुजु हुन नसकेको कारण यसै वेभपेज्‌बाट थाहा पाउन सक्नेछ र सोही अनुसार नपुग कागजात समावेश गरि पुन: निवेदन गर्न सकिनेछ ।

ई-मेल मार्फत आफ्नो आदिवासी जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकाहरुले सक्कल प्रति लिनका लागि स्वयंम् यस प्रतिष्ठानको कार्यालय सानेपा, ललितपुरमा कार्यालय समयमा परिचय खुल्ने प्रमाणका साथ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।  

आदिवासी जनजाति प्रमाण पत्रका लागि सिफारिस पत्र सम्बन्धित आदिवासी जनजातिय संस्था वा स्थानीय निकायबाट फोटो सहित जाति खुलेको कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस अनलाइन आदिवासी जनजाति प्रमाण पत्र भर्नका लागि कुनै समस्या भएमा यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

टेलिफोन नं. ०१ ५१८३१६५/ ५१८३१७४

ई-मेल: mail@nfdin.gov.np

वेभ्‌साइट: www.nfdin.gov.np