आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्रRegister

आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्रको लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु:

 • .नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्र / नाबालाक भए जन्मदर्ता प्रमाण पत्र
 • .सम्बन्धित आदिवासी जातिय संस्थाको सिफारिस पत्र
 • .पासपोर्ट साइजको हालसालै खिचेको फोटो - १ प्रति
 • .निवेदन शुल्क रु.२००/- ( रू. दुई सय मात्र | )
 • .आदिवासी जनजाति सित विवाह भई आएमा :
  • .विवाह दर्ताको प्रमाण-पत्र
  • .दुवैको नागरिकता प्रमाण-पत्र
  • .सम्बन्धित आदिवासी जनजातिय संस्थाको सिफारिस पत्र (अनिवार्य)

माथि उल्लेखित दफा नं.() का लागी: प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आउनु अघि आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्रको लागि आवश्यक जातीय संस्थाको पत्र लिन आफ्नो सम्बन्धित जातीय संस्थामा सम्पर्क गर्नु होस् | जातीय संस्थाको ठेगाना र सम्पर्क नम्बरको लागि तल लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस् | आदिवासी जातीय संस्थाहरुको सूची :

दफा नं.() का लागि: निवेदन शुल्क भुक्तानीका लागि यस प्रतिष्ठानको नगद काउन्टरको नगदी रसिद वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक, पुल्चोक शाखाको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाममा रहेको खाता नम्बर ११४०००१४०७०१ मा जम्मा गरेको भौचर संलग्न गर्नुपर्नेछ |

आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया:

 • .आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको वेभसाइट www.nfdin.gov.np मा गई आदिवासी जनजाति प्रमाण -पत्र निवेदनका लागि अनलाइन फाराम भर्न सकिनेछ |
 • .फाराम Submit भए लगतै तपाईको आफ्नो Submission Number प्राप्त हुनेछ उक्त Submission Number मार्फत Login गरेर तपाईको निवेदनको अवस्था बुझ्न सकिनेछ |
 • .तपाईको अनलाइन निवेदन तथा कागजातहरु यस प्रतिष्ठानद्वारा रुजु गरी स्वीकृत भए पश्चात तपाईले आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्र ईलेक्ट्रोनिक प्रति अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ |
 • .रुजु भई स्वीकृत आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्र सक्कल प्रतिका लागि यस प्रतिष्ठानको कार्यालय समयमा स्वयंम उपस्थित हुनु पर्नेछ |
 • Application Fees : UPLOAD
 • आवेदन शुल्क :
 • (Rs. 200/- Receipt from NFDIN Office Cash Counter OR Bank Deposit Voucher of Rastriya Banijya Bank, Pulchowk A/c No. 114000140701)
 • (रू . २०० शुल्क तिरेको प्रतिष्ठानको नगद काउण्टरको रसिद वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक , पूल्चोक शाखा को चल्ती खाता नं . ११४०००१४०७०१ मा बैक दाखिला रसिद अपलोड गर्ने ।)

थप जानकारीका लागि :

फोन नं. ०१-५१८३१६५, ५१८३१७४,

Website: www.nfdin.gov.np ; Email: mail@nfdin.gov.np