आजउरा प्रतिष्ठानको लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागि तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र आह्वान

यस प्रतिष्ठानको आ.व.२०७९/०८० को लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागिताको लागि उम्मेदवारहरुको निम्ति मापदण्डहरु हेर्नका लागि तल लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस ।

सहभागिताका लागि मापदण्डहरु:

यस प्रतिष्ठानको आ.व.२०७९/०८० को लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि इच्छुक संस्था/फर्म वा कम्पनीहरुका निम्ति आशय पत्र सम्बन्धी मापदण्डहरु हेर्नका लागि तल लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस ।

आशय पत्रका लागि मापदण्डहरु: