आजउराप्रको लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागिताका लागी छनौट परिक्षाको नतिजा प्रकाशन !!

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागिताका लागी छनौट परिक्षाको नतिजा प्रकाशन !!

यस आ.व. २०७९/०८० मा आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित आदिवासी जनजातिका लागि लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षामा सहभागिताका लागि मिति २०७९/०७/२६ गते शाखा अधिकृत र नायव सुब्बा स्तरको छनौट परिक्षा सञ्चालनबाट निम्न अनुसार प्रशिक्षार्थीहरु प्रशिक्षणका लागि छनौट भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

उक्त छनौट नामावली सूचीमा भएका प्रशिक्षार्थीहरुले यस प्रतिष्ठानको कार्यालयमा यथाशिघ्र उपस्थित भई ०२ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो र धरौटी रकम (फिर्ता हुने) रू.३०००/- (अक्षरेपी रू. तीन हजार मात्र ।) जम्मा गरी आफ्नो ADMIT CARD  लिन हुन अनुरोध छ ।

दुवै स्तरको छनौट नामावली सूचीमा नाम निकाल्न सफल भएका प्रशिक्षार्थीहरुले कुनै एक स्तरको प्रशिक्षण कक्षामा मात्र भर्ना हुन पाइनेछ ।

छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुले मितिः २०७९ मंसिर २३ गते, शुक्रबार भित्र आफ्नो ADMIT CARD लिई सक्नु पर्नेछ । सो अवधि पश्चात उक्त सिट वैकल्पिकका प्रशिक्षार्थीहरुलाई प्रदान गरिनेछ ।

शाखा अधिकृत स्तरको नतिजा

नायब सुब्बा स्तरको नतिजा