आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको लोक सेवा तयारी कक्षा धरौटी फिर्ता सम्बन्धी सूचना !!