आजउरा प्रतिष्ठानको लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालनार्थ मापदण्डहरु