प्रतिष्ठानको लोकसेवा छनौट परीक्षा पाठ्यक्रम !!

प्रतिष्ठानको लोकसेवा छनौट परीक्षा पाठ्यक्रमको लागि तल लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस !!

शाखा अधिकृत स्तर छनौट परिक्षा पाठ्यक्रम

नायब सुब्बा स्तर छनौट परिक्षा पाठ्यक्रम