आदिवासी जनजाति सुरेलहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "चन पुजा"; सुरी, दोलखा, नेपाल ।

आदिवासी जनजाति सुरेलहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "चन पुजा"; सुरी, दोलखा, नेपाल ।