आदिवासी जनजाति बाह्रगाउँले को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "धाजाङ" पर्व; खिङ्गगा गाविस, मुस्ताङ, नेपाल।

आदिवासी जनजाति बाह्रगाउँले को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "धाजाङ" पर्व; खिङ्गगा गाविस, मुस्ताङ, नेपाल।