आदिवासी जनजाति मेचे को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ग्राम सेवा र बाठौ मिदाई हुनाई" पुजा; घोरामारा र धाईजन, झापा, नेपाल।

आदिवासी जनजाति मेचे को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ग्राम सेवा र बाठौ मिदाई हुनाई" पुजा; घोरामारा र धाईजन, झापा, नेपाल।